Проекти на фондацията

През 2008 г. Фондация СПО – Пазарджик става доставчик на социални услуги за Община Велинград.

Управлява:

  • Център за общесвена подкрепа (ЦОП) с капацитет 24. От 2011 услагата е с нов капацитет 36.
  • Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ1 и ЦНСТ2) с общ капацитет 30.
Основни дейности по проекта са:
  • Разкриване на Център за обществена подкрепа (ЦОП) като социална услуга в общността.
  • Преструктурирането на ДДЛРГ – Велинград в два Центъра за настаняване от семеен тип – за постоянна и за седмична грижа.
  • Усъвършенстване на организацията на живот и дейности, центрирани към нуждите на децата и преодоляване на учебно-образователния модел, който е съществувал.
  • Въвеждане на нова методология на работа, основана на индивидуализиране, многообразие на услуги, екипна работа и работа в мрежа, всички центрирани към уважение и зачитане на достойнството на децата и семействата, към партньорство с тях и опора на техните ресурси, въвеждане на съвременни социално-педагогически подходи и техники.
  • Повишаване на капацитета на персонала за успешно реализиране на новите функции на институцията като социална услуга в общността.
  • Промяна в пространствената организация на живот в ЦНСТ, насочена към осигуряване на нови услуги, създаване на обособени пространства, близки до семейна среда. Обособяване на помещения за отдих и занимания, кабинети за индивидуална и групова работа.
  • Развитие на партньорството с другите институции в града, ангажиране на обществеността и заинтересованите институции при провежданата реформата в дома, като се изграждат ефективни работни взаимоотношения и повишаване на чувствителността на обществеността към проблемите на децата.

Продължителсността на проекта бе за срок от 5 години.


През 2008-2009 г. Фондация СПО участва като партнор на Община Панагюрище в реализирането на проект за разкриване на Център за обществена подкрепа в ДДЛРГ „Павел Бобеков”- Панагюрище по Програма ФАР към МТСП с № BG 2006/018-343-01.01-1.13. Фондацията бе с ангажименти за подбора персонала, управление на услугите и методическа подкрепа на персонала, създаване на работни взаимоотношения с ДСП/ОЗД и изграждане на междуинституционална партньорска мрежа, популяризирането на проекта и работа в общността. Продължителността на проекта e 12 месеца.


От ноември 2009 г. до октомври 2010 г. Фондацията е партньор на ОУ „Проф. Марин Дринов” – гр. Панагюрище по проект “Училище без граници” с № BG051PO001/4.2.003-0864 към МОМН. Ангажименти на Ф “СПО” са провеждането на обучения на учители за водещи на клубове и ателиета по интереси и подкрепа и консултиране на екипа при изготвяне на груповите програми. Продължителността на проекта e 12 месеца.


През 2011 г. Фондация СПО е партньор на Община Панагюрище по Проект „Дневен център за възрастни хора с увреждания”, финансиран по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.2.06, по ОП „Развитие на човешките ресурси”, с договарящ орган Агенция за социално подпомагане. Проектът е с обща продължителност 14 месеца. На Фондацията се възлага да извърши управлението на услугата, обученията и методическата подкрепа за персонала по Проекта.


От февруари 2011 г. Фондацията е доставчик на социални услуги в Община Панагюрище. Възложено е управлението на Център за обществена подкрепа „Зора“ с капацитет 50.

В края на 2013 г. Фондацията СПО спечели конкурса за управление на социалните услуги Център за настаняване от семеен тип „Павел Бобеков“ (капацитет 15) и Център за обществена подкрепа „Зора“(50) и от март 2014 стартира изпълнението на нов 5 годишен договор с Община Панагюрище.