Проект “Споделени решения/Гражданско участие в политиките и услугите за възрастни и стари хора в регион Пазарджик“

Представяне на резюме за проект “Споделени решения/Гражданско участие в политиките и услугите за възрастни и стари хора в регион Пазарджик“.

Проектът „Споделени решения“ цели да повиши партньорското участие на гражанското общество и бизнеса в процеса открито и отговорно управление при планиране, мониторинг и оценка на политики в сферата на социалните услуги за възрастни и стари хора на територията на област Пазарджик, за да се подобрят процедурите по предоставяне на социални услуги и се предотврати конфликт на интереси и злоупотреби със служебното положение от държавните служители.

Специфични задачи за изпълнението на целта са:

  • Развитие на капацитета на гражданското общество за осъществяването на мониторинг на политиките и услугите за възрастни и стари хора на областно ниво;
  • Развитие и практическо приложение на механизъм за осъществяване на граждански мониторинг на изпълнение на областната стратегия за социални услуги за възрастни и стари хора;
  • Популяризиране на резултатите и препоръките от гражданския мониторинг на областната стратегия;
  • Привличане на бизнес средите към реализирането на областната стратегия за социални услуги;
  • Структрурата на общата цел и специфичните задачи на проекта.

Източник на финансиране ЕСФ: Оперативна програма “Добро управление”.

Дата на стартиране на проекта: 10.01.2019 г.

Дата на приключване на проекта: 10.03.2020 г.

Стойност на проекта: 85 104 лв.

Финасирани от ЕСФ: 72 338.40 лв.

Национално финансиране: 12 765.60 лв.

Презентация на резюме може да свалите тук.

Проектът се финансира в рамките на договор за БФП № BG05SFOP001-2.009-0074-C01/ 10.01.2019 г. с наименование “Споделени решения/Гражданско участие в политиките и услугите за възрастни и стари хора в регион Пазарджик“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд