Методология за граждански мониторинг на социални услуги за възрастни и стари хора в Област Пазарджик

Настоящата методология е изготвена в изпълнение Проект „Споделени решения/Гражданско участие в политиките и услугите за възрастни и стари хора в регион Пазарджик“ се осъществява от Фондация „Социални практики в общността“. Проектът се финансира в рамките на договор за БФП № BG05SFOP001-2.009-0074-C01/ 10.01.2019 г. от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Методология за граждански мониторинг на социални услуги за възрастни и стари хора в Област Пазарджик