Новини по проект BG05SFOP001-2.009-0074„Споделени решения/Гражданско участие в политиките и услугите за възрастни и стари хора в регион Пазарджик“

След период на усилена подготовка на заинтересованите страни стартира същинската част от изпълнението на проект BG05SFOP001-2.009-0074„Споделени решения/Гражданско участие в политиките и услугите за възрастни и стари хора в регион Пазарджик“,осъществяван от Фондация“Социални практики в общността“ и финансиран по процедура за подбор на проекти BG05SFOP001-2.009 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектните  цели са насочени към създаване на възможности за подобряване на участието на гражданското общество в процеса на мониториране и оценка на политиките и социалните услуги за възрастни на територията на област Пазарджик. В рамките на проекта се провежда проучване сред заинтересованите страни в 12-те общини на територията на област Пазарджик: представители на местната власт в сферата на социалната работа, ръководители на социални услуги и потребители, представители на бизнес средите.

На 25 юли, 2019 год. се събраха представители на услугите за възрастни и стари хора в община Пазарджик и Пещера, които споделиха своето мнение за планирането, мониторинга и оценката на политики и услуги. През месец юли бе даден ход и на проучванена нагласите на бизнес средите в региона за подкрепа на услугите за възрастни и стари хора в региона.

След приключване на проучването,изпълнявано от изследователски екип, притежаващ необходимите компетенции и професионални възможности в сферата на социалните услуги, през месец октомври предстои изготвяне на методология за граждански мониторинг на областната стратегия за социални услуги, която ще бъде консултирана с  всички заинтересовани страни.