Наръчник за граждански мониторинг на социални услуги за възрастни и стари хора в област Пазарджик

Настоящият наръчник е разработен като част от реализирането на проект „Споделени решения/Гражданско участие в политиките и услугите за възрастни и стари хора в регион Пазарджик“. Той се осъществява от Фондация „Социални практики в общността“. Проектът се финансира в рамките на договор за БФП № BG05SFOP001-2.009-0074-C01/ 10.01.2019 г. от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Continue reading

Доклад от проучване и анализ на нагласите на бизнес средите за подкрепа на социалните услуги в област Пазарджик

Настоящият доклад е разработен с цел представяне и анализ на данни относно нагласите на бизнес за подкрепа на политиките и социалните услуги за възрастни и стари хора в област Пазарджик. Той предоставя информация за идентифицирани добри практики на въвличане на бизнеса и готовността на бизнеса да участва в подкрепа на уязвими групи. Накрая са изведени препоръки към оторизираните администрации за подобряване участието на бизнеса. Continue reading

Проект “Споделени решения/Гражданско участие в политиките и услугите за възрастни и стари хора в регион Пазарджик“

Представяне на резюме за проект “Споделени решения/Гражданско участие в политиките и услугите за възрастни и стари хора в регион Пазарджик“.

Проектът „Споделени решения“ цели да повиши партньорското участие на гражанското общество и бизнеса в процеса открито и отговорно управление при планиране, мониторинг и оценка на политики в сферата на социалните услуги за възрастни и стари хора на територията на област Пазарджик, за да се подобрят процедурите по предоставяне на социални услуги и се предотврати конфликт на интереси и злоупотреби със служебното положение от държавните служители. Continue reading

Предствяне на информационна брошура и аналитичен доклад по проект „Споделени решения“

Брошурата предствя в резюме информация за проект „Споделени решения“, реализиран от Фондация „Социални практики в общността“ и запознава гражданите с дейностите, които включва проекта.

Брошурата може да бъде свалена тук.

Запознайте с Аналитичен доклад.

Continue reading

Методология за граждански мониторинг на социални услуги за възрастни и стари хора в Област Пазарджик

Настоящата методология е изготвена в изпълнение Проект „Споделени решения/Гражданско участие в политиките и услугите за възрастни и стари хора в регион Пазарджик“ се осъществява от Фондация „Социални практики в общността“. Проектът се финансира в рамките на договор за БФП № BG05SFOP001-2.009-0074-C01/ 10.01.2019 г. от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Continue reading

Новини по проект BG05SFOP001-2.009-0074„Споделени решения/Гражданско участие в политиките и услугите за възрастни и стари хора в регион Пазарджик“

След период на усилена подготовка на заинтересованите страни стартира същинската част от изпълнението на проект BG05SFOP001-2.009-0074„Споделени решения/Гражданско участие в политиките и услугите за възрастни и стари хора в регион Пазарджик“,осъществяван от Фондация“Социални практики в общността“ и финансиран по процедура за подбор на проекти BG05SFOP001-2.009 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Continue reading

Публична покана: „Организиране и провеждане на публични събития. Разработване на наръчник за добри практики и методология за граждански мониторинг“.

Може да изтеглите документи на публична покана: „Организиране и провеждане на публични събития. Разработване на наръчник за добри практики и методология за граждански мониторинг“ тук.

Процедура по проект BG05SFOP001-2.009-0074 “Споделени решения/Гражданско участие в политиките и услугите за възрастни и стари хора в регион Пазарджик“

Може да изтеглите документи на публична покана: „Осъществяване на проучване на модела за мониторинг и оценка на Областната стратегия за социални услуги за възрастни и стари хора и проучване и анализ на нагласите на бизнес средите за подкрепа на политиките и социалните услуги за възрастни и стари хора в област Пазарджик“ тук.

Подготовка за 1-ви март в ЦНСТ – Пещера

Традиционно, на 1-ви март се подаряват мартеници на любими хора и приятели. Децата, настанени в ЦНСТ – гр. Пещера, с много желание и любов направиха своите мартеници, съвместно персонала от услугата.

Днес, мартениците ще достигнат до личните лекари на децата, до учителите им в училище, до децата, плзващи други социални услуги в града, до приятелите им!

Честита баба Марта от децата, настанени в ЦНСТ!

Фондация СПО и фондация „Подарете книга“ със съвместно мероприятие в ЦНСТ

 На 24 февруари 2019 г. Благовеста Пугьова посети децата, ползващи услугата ЦНСТ – гр. Пещера. Тя е основател и председател на Фондация „Подарете книга“, а това и носи признание и отличия като грамота „Човек на годината” на БХК, включена е в „30 до 30” на списание Форбс, „40 до 40” на Дарик Радио и има номинация за „Жена на годината”.

Фондация „Подарете книга“ служи като медиатор между децата, настанени в институции и доброволците, които са готови да дарят частица от времето си, за да работят с децата, да са техни ментори и приятели. Онези значими възрастни, които ще им бъдат опора, но и пример. Continue reading