Обучения

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТРЕНИНГИ ЗА РАБОТА С ДЕЦА

 • Работа в екип. Включва теми за екипните взаимоотношения, професионални етични норми, методи за решаване на конфликти в екипа. Продължителност – 2 дни.
 • Групова работа. Включва темите за водене на група, групова динамика, разработване на групови програми, водене на клубове и специализирани програми за формиране на социални умения. Продължителност 3 дни.
 • Социално-образователната анимация. Въвежда анимирането на групови занимания, чрез интерактивни техники. Продължителност 2 дни.
 • Психология на развитието. Продължителност 3 дни.
 • Зависимости към психоактивни вещества. Запознаване на участниците с основни понятия, видове наркотични вещества и възможности за справяне със зависимото поведение. Продължителност 3 дни.
 • Работа по случай. Предвижда запознаване на участниците с управление на случай.Продължителност 3 дни.
 • Въведение в резилианса. Предвижда запознаване на участниците с нов подход за работа при помагащите професии. Продължителност 2 дни.
 • Семейно групова конференция. Запознаване на участниците със семейно групова конференция и възможностите за приложение в практиката. Продължителност 2 дни.
 • Модул: приемна грижа. Основни понятия, обучения на приемни семейства, кампании и др. Продължителност 5 дни.
 • Семейно консултиране. Теоретични школи и техники при консултирането.Продължителност 2 дни.
 • Работа в общността. Мобилна социална работа, кампании в общността.Продължителност 2 дни.
 • Насилие. Видове насилие, симптоми, психо-социална подкрепа на жертви на насилие. Продължителност 3 дни.

БАЗОВИ ТРЕНИНГИ ЗА РАБОТА С ВЪЗРАСТНИ

 • Нормативна рамка и дизайн на услугите в общността. Продължителност 2 дни.
 • Управление на случай. Продължителност 2 дни.
 • Социална работа и помагащо поведение. Продължителност 2 дни.
 • Форми и методи за работа със семейства и близки на хора с увреждания. Продължителност 2 дни.

СПЕЦИАЛИЗИРАН ТРЕНИНГИ ЗА РАБОТА С ВЪЗРАСТНИ

 • Алтернативни форми за работа с хора с увреждания. Продължителност 2 дни.
 • Програмен подход в помагащите професии. Продължителност 2 дни.
 • Теория и практика на консултирането. Продължителност 2 дни.
 • Форми на работа с хора със затруднения в общуването. Продължителност 2 дни.
 • Организация на социалната услуга. Продължителност 2 дни.
 • Мобилна работа и работа в общността. Продължителност 2 дни.
 • Супервизия и интервизия. Продължителност 2 дни
 • Институционални роли и между секторни взаимоотношения. Продължителност 2 дни.

ПРЕДОСТВЯНЕ НА СУПЕРВИЗИЯ НА ПОМАГАЩИТЕ ПРОФЕСИИ:

 • индивидуална;
 • групова;
 • управленска;
 • екипна.