Доклад от проучване и анализ на нагласите на бизнес средите за подкрепа на социалните услуги в област Пазарджик

Настоящият доклад е разработен с цел представяне и анализ на данни относно нагласите на бизнес за подкрепа на политиките и социалните услуги за възрастни и стари хора в област Пазарджик. Той предоставя информация за идентифицирани добри практики на въвличане на бизнеса и готовността на бизнеса да участва в подкрепа на уязвими групи. Накрая са изведени препоръки към оторизираните администрации за подобряване участието на бизнеса.

Докладът може да свалите тук.

 

Проект № BG05SFOP001-2.009-0074 с наименование “Споделени решения/Гражданско участие в политиките и
услугите за възрастни и стари хора в регион Пазарджик“, финансиран от Оперативна програма „Добро
управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд