Наръчник за граждански мониторинг на социални услуги за възрастни и стари хора в област Пазарджик

Настоящият наръчник е разработен като част от реализирането на проект „Споделени решения/Гражданско участие в политиките и услугите за възрастни и стари хора в регион Пазарджик“. Той се осъществява от Фондация „Социални практики в общността“. Проектът се финансира в рамките на договор за БФП № BG05SFOP001-2.009-0074-C01/ 10.01.2019 г. от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Continue reading

Доклад от проучване и анализ на нагласите на бизнес средите за подкрепа на социалните услуги в област Пазарджик

Настоящият доклад е разработен с цел представяне и анализ на данни относно нагласите на бизнес за подкрепа на политиките и социалните услуги за възрастни и стари хора в област Пазарджик. Той предоставя информация за идентифицирани добри практики на въвличане на бизнеса и готовността на бизнеса да участва в подкрепа на уязвими групи. Накрая са изведени препоръки към оторизираните администрации за подобряване участието на бизнеса. Continue reading