Проведе се обучение на екипите, управлявани от Фондация „Социални практики в общността“

От 10 до 12 ноември 2017 г., Фондация „Социални практики в общността“ (ФСПО) организира и проведе обучение – обмяна на опит за специалистите, в управляваните от Фондацията социални услуги, а именно Дневен център за възрастни хора с увреждания (ДЦВХУ) – гр. Пещера, Дневен център за деца и младежи с увреждания (ДЦДМУ) – гр. Пещера и ДЦДМУ – гр. Пазарджик.

Обучението се проведе в гр. Велинград, като темата на обучението бе „Изготвяне специализирана оценка на потребностите (СОП) на потребителите в социални услуги ДЦВХУ и ДЦДМУ и план за предоставяне на услугата (ППУ)“.

Обучаващ екип бяха двама служители от социална услуга Център за обществена подкрепа (ЦОП) „Зора“ – гр. Панагюрище, Красимира Русинова и Дидка Поибренска, който Център също се управлява от фондацията.

Целта на обучението бе унифициране СОП и ППУ в четирите социални услуги, управлявани от ФСПО.