Профил на купувача

Предмет на публична покана: „Организиране и провеждане на публични събития. Разработване на наръчник за добри практики и методология за граждански мониторинг“.

Настоящата публична покана е в изпълнение на проект BG05SFOP001-2.009-0074 “Споделени решения/Гражданско участие в политиките и услугите за възрастни и стари хора в регион Пазарджик“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Публична_покана

Приложение №1-Dekl._ЕИК-obrazec

Приложение №3-Референтен списък-услуги (1)

Приложение №4 -_Dogovor

Приложение №5-Методика оценка Споделени решения (1)

Приложение №6-Изисквания към офертите (1)

Приложение №7-Образец на Оферта-rev

Приложение №2-Образец на Декларация по чл.12,ал.1,т.1-ПМС160

 

Предмет на публична покана: „Осъществяване на проучване на модела за мониторинг и оценка на Областната стратегия за социални услуги за възрастни и стари хора и проучване и анализ на нагласите на бизнес средите за подкрепа на политиките и социалните услуги за възрастни и стари хора в област Пазарджик“ в изпълнение на две дейности в рамките на проект BG05SFOP001-2.009-0074 “Споделени решения/Гражданско участие в политиките и услугите за възрастни и стари хора в регион Пазарджик“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Публична покана

Приложение №1-Dekl._ЕИК-obrazec

Приложение №2-Образец на Декларация по чл.12,ал.1,т.1-ПМС160

Приложение №3-Референтен списък-услуги

Приложение №5-Методика оценка Споделени решения

Приложение №6-Изисквания към офертите

Приложение №7-Образец на Оферта

Приложение №8-Договор за услуга-образец

test